Goedkoper dan in de winkel

Algemene voorwaarden

1. Inleiding
1.1. Algemeen

1.1.1. Op deze pagina worden de voorwaarden vermeld waaronder U gebruik kunt maken van Onze Website www.VisionDirect.be (“Website”) en de voorwaarden waaronder Wij de Producten (“Producten”) via de Website aan U leveren, of U nu een gast of een geregistreerde gebruiker (“U”) bent. De algemene voorwaarden bevatten tevens Ons privacybeleid, inclusief Ons Cookiesbeleid.

1.1.2. Lees alstublieft deze voorwaarden zorgvuldig door voordat U gebruik gaat maken van deze Website. Door gebruik te maken van Onze site, stemt U in met de algemene voorwaarden en gaat U ermee akkoord zich hieraan te verbinden. U dient een kopie van de algemene voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik. Indien U niet akkoord gaat met Onze voorwaarden, kunt U helaas geen Producten via Onze Website bestellen.

1.1.3. U bent verplicht om het veld “Accepteer Onze algemene voorwaarden” aan te vinken, alvorens U een product kunt bestellen op Onze Website. Als U Onze voorwaarden niet accepteert, kunt U geen Producten via Onze Website bestellen.

1.1.4 In de bevestigingse-mail van uw bestelling, zult U een link vinden naar deze algemene voorwaarden.

1.1.5 Dit privacybeleid is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

1.2. Over Ons

Deze Website wordt beheerd door en de Producten worden verkocht door Vision Direct BV (“Ons” of "Wij”). Vision Direct BV is geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandel-nummer 59729643. Ons hoofdkantoor annex handelsadres bevindt zich aan de Eduard van Beinumstraat 24, 1077 CZ, Amsterdam, Nederland. Ons telefoonnummer is 0800 72171, en Ons e-mailadres is info@visiondirect.be. Ons btw-nummer is BE0641964806.

1.3. Andere definities

Data” alle informatie die U via deze Website aan Ons verstrekt.

Cookies” een klein tekstbestand dat op uw Website wordt geplaatst als U bepaalde delen van de Website bezoekt of bepaalde functies op de Website gebruikt. Cookies maken het navigeren eenvoudiger en garanderen een optimaal gebruiksgemak van de Website. Meer informatie over de door deze Website gebruikte Cookies is te vinden in de onderstaande cookieclausule.

EU Cookiewet” de Europese richtlijn (ePrivacy Directive) die in elk betrokken land wordt omgezet in nationale wetgeving. De cookiewet is in Nederland vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

2. Websitegebruik
2.1. Toegang tot Onze Website

2.1.1. De toegang tot Onze Website wordt verstrekt op tijdelijke basis. Wij behouden Ons het recht voor om deze service in te trekken of te Wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als Onze Website om welke reden dan ook voor enige tijd niet bereikbaar is. Wij behouden Ons het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde delen van de Website of de gehele Website te beperken of te sluiten.

2.1.2. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang tot Onze Website te krijgen. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot Onze Website op de hoogte zijn van Onze algemene voorwaarden en deze strikt opvolgen.

2.2. Verboden gebruik

2.2.1. U mag deze Website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Onze Website mag niet worden gebruikt:

 • Op een Wijze die een lokale, nationale of internationale wet of regel schendt.

 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect wil bereiken.

 • Om minderjarigen op enigerlei te beschadigen of pogingen daartoe te ondernemen.

 • Om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken, dat niet aan Onze inhoudelijke voorwaarden en gedragscodes voldoet.

 • Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of elke vorm van spam te verzenden of ervoor verantwoordelijk te zijn dat dit wordt verzonden.

 • Om bewust data te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, spyware, wormen, tijdbommen, adware, of keyloggers bevat, of andere schadelijke programma’s of gelijkwaardige computercodes die een negatieve invloed hebben op de werking van alle computersoftware en hardware.

2.2.2. U gaat er mee akkoord dat U zich niet ongeautoriseerd toegang verschaft tot Onze Website en niet verantwoordelijk bent voor belemmering, beschadiging of verstoring van:

 • Elk deel van Onze Website.

 • Alle apparatuur en het netwerk waarop Onze Website is aangesloten.

 • Alle gebruiksmogelijkheden op Onze Website.

 • Alle apparatuur, het netwerk of de software die in eigendom is of gebruikt wordt door een derde partij.

2.3. Intellectuele eigendomsrechten

2.3.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op Onze Website en van al de informatie die wordt gepubliceerd. De inhoud van de Website is beschermd door het wettelijk auteursrecht en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden.

2.3.2. U mag voor persoonlijk gebruik een kopie van een tekstdeel of afbeelding maken, documenten downloaden van elke webpagina en anderen binnen uw organisatie attenderen op informatie die op Onze Website geplaatst is.

2.3.3. U mag de papieren of digitale kopieën van informatie die U van Onze Website heeft geprint of gedownload op geen enkele Wijze Wijzigen en U mag geen illustraties, foto’s, afbeeldingen, video of audio afzonderlijk gebruiken bij een begeleidende tekst.

2.3.4. Onze status (en die van Onze medewerkers) als opsteller c.q. auteur van alle informatie op Onze Website dient altijd te worden erkend.

2.3.4. U mag geen gegevens van Onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat U toestemming heeft gekregen van Onze licentiehouders.

2.3.5. Als U informatie van Onze Website kopieert, print of downloadt dat in strijd is met Onze algemene voorwaarden, wordt uw recht om gebruik te maken van Onze Website onmiddellijk ingetrokken. U moet aan de hand van Onze instructies de kopieën, prints of downloads retourneren of vernietigen.

2.4. Vertrouwen op gepubliceerde informatie

2.4.1. Commentaren en andere informatie die door gebruikers op Onze Website wordt gepost, kan niet worden beschouwd als advies voor een bepaald product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van door gebruikers geplaatste informatie en commentaren, of voor de informatie die derden verkrijgen door de plaatsing van deze externe content door gebruikers van Onze site.

2.4.1. Wij streven ernaar om Onze Website inhoudelijk actueel te houden en regelmatig te updaten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie op de Website op een gegeven moment verouderd is. Wij zijn niet verplicht om deze informatie te actualiseren.

2.5. Het uploaden van data naar Onze Website

Alle data die U uploadt naar Onze Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij behouden Ons het recht voor om deze informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden, voor welk doel dan ook. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat de door U naar Onze Website geüploade data een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy betekenen.

2.6. Virussen, hacken en andere strafbare feiten

2.6.1. U mag Onze Website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk is voor de software en hardware, in te brengen. Het is verboden om U onbevoegd toegang te verschaffen tot Onze Website, de servers waarop Onze Website is opgeslagen of elke server, computer of database die verbonden is met Onze Website. U mag Onze Website niet aanvallen via een Denial of Service-aanval (DoS) of een gedistribueerde Denial of Service-aanval (DDoS).

2.6.2. Door overtreding van deze bepaling pleegt U een strafbaar feit. Wij rapporteren een dergelijke schending aan de verantwoordelijke wetsinstanties en werken samen met de autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van misbruik van Onze Website, wordt uw gebruiksrecht voor Onze Website direct ingetrokken.

2.6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van datagegevens of schade aan uw computerapparatuur en computerprogramma’s als gevolg van een DDoS-aanval, virusbesmetting of ander technologisch schadelijk materiaal, na gebruikmaking van Onze Website of het downloaden van gegevens op Onze Website of een aan Onze Website gelinkte site.

2.7. Linken naar Onze Website

2.7.1. U mag naar Onze homepage linken, mits U dit op een eerlijke en legale manier doet en het Onze reputatie niet beschadigt of U hier voordeel van heeft. U mag geen link of koppeling tot stand brengen, waarmee wordt gesuggereerd dat er een bepaalde verbondenheid tussen beide Websites bestaat of dat Wij de (inhoud van de) betreffende Website goedkeuren of onderschrijven, terwijl dit niet het geval is.

2.7.2. U mag geen link aanbrengen van een website waarvan U de eigenaar niet bent.

2.7.3. Onze Website mag niet worden ingelijst (geframed) in een andere website, noch mag U een link tot stand brengen die niet naar de homepage maar naar een andere webpagina verwijst. Wij behouden Ons het recht voor om de eerdere toestemming voor de link in te trekken. De website van waaruit U een koppeling tot stand brengt moet in alle opzichten aan Onze inhoudelijke voorwaarden voldoen.

2.7.4. Als U materiaal van Onze Website wil gebruiken, anders dan hierboven gesteld, stel uw vraag dan per e-mail aan service@visiondirect.be.

2.8. Links van Onze Website

2.8.1. De links op Onze Website naar andere sites en naar externe bronnen – die al dan niet met Ons verbonden zijn – zijn louter ter informatie. Wij hebben geen invloed op of controle over de inhoud van deze Websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van data of schade aan computerprogramma’s of computerapparatuur door gebruikmaking van deze links.

2.8.2. Het privacy-beleid voor Onze Website zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze algemene voorwaarden, geldt niet voor dergelijke externe websites. U wordt aangeraden om het privacy-beleid of de statements van deze websites vóór gebruik te lezen.

2.8.3. We kunnen niet garanderen dat de Producten of diensten die U van derden koopt via de links op Onze Website van voldoende kwaliteit zijn. Hiervoor nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid. Deze disclaimer is niet van invloed op uw wettelijke rechten tegenover derde verkopers.

2.9. Inhoudsnormen

2.9.1. De inhoudsnormen gelden voor al het datamateriaal dat U uploadt naar Onze Website en alle informatie die op elke Website verschijnt en is gelinkt naar Onze Website. U moet handelen in de letter en geest van onderstaande normen. De standaards gelden zowel voor het geheel aan datamateriaal als voor delen ervan. Al het datamateriaal moet:

 • Nauwkeurig zijn (waar het om feiten gaat).

 • Oprecht zijn (waar het om opinies gaat).

 • Voldoen aan de EU-wetgeving en in het land waar de informatie wordt geplaatst.

2.9.2. Het datamateriaal mag niet/geen:
 • Informatie bevatten die lasterlijk is voor een persoon.

 • Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn.

 • Seksueel getint zijn.

 • Tot geweld aanzetten.

 • Discrimineren op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

 • Inbreuk doen op enig auteursrecht, databankrecht of merkrecht van een ander.

 • Misleidend zijn voor personen.

 • In strijd zijn met wettelijke verplichtingen tegenover derden, zoals een Contractuele verplichting of een vertrouwensafspraak.

 • Illegale activiteiten promoten.

 • Bedreigend zijn, misbruik maken of schenden van iemands privacy, dan wel ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken.

 • Leiden tot het treiteren, boos worden, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren van enig persoon.

 • Gebruikt worden om U voor te doen als een ander, een valse identiteit aan te nemen of een niet bestaande verwantschap met een persoon te suggereren.

 • De indruk geven dat de informatie van Ons afkomstig is, terwijl dit niet het geval is.

 • Pleiten voor, bevorderen of helpen bij onrechtmatige handelingen, bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht of computermisbruik.

2.10. Schorsing en beëindiging

2.10.1. Wij bepalen naar eigen goeddunken of er sprake is van een schending van de algemene voorwaarden bij gebruik van Onze Website. Als er een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, ondernemen Wij de actie die Wij nodig vinden.

2.10.2. Het niet naleven van Onze gebruiksvoorwaarden kan tot de volgende maatregelen leiden:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om Onze Website te gebruiken.

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van het datamateriaal dat door U geüpload is naar Onze Website.

 • Een waarschuwing aan uw adres.

 • Juridische stappen, met als inzet om U te dwingen tot terugbetaling van alle schadekosten, inclusief administratiekosten.

 • Verdere juridische stappen tegen u.

 • Bekendmaking en overdracht van deze informatie aan rechterlijke instanties, in geval Wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

2.10.3. Het hoeft niet beperkt te blijven tot de in dit beleid beschreven maatregelen. Als Wij dit nodig achten, kunnen Wij nog andere acties ondernemen.

3. Verkoop en aankoop van Producten
3.1. Uw status

De goederen die Wij aanbieden bestaan uit contactlenzen, contactlenzenvloeistof en oogverzorgingsproducten.

Door het plaatsen van een bestelling op Onze Website, laat U weten dat u:

 • Wettelijk bekwaam bent om een bindende overeenkomst aan te gaan.

 • Ten minste 18 jaar oud bent.

3.2. Hoe het Contract tussen U en Ons tot stand komt

3.2.1. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt U een e-mail met een bevestiging dat Wij uw order ontvangen hebben. Let op: dit betekent nog niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling betreft een aanbieding aan Ons om de Producten te kopen.

3.2.2. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie. Wij bevestigen de acceptatie van uw order door het sturen van een e-mail, waarin wordt aangegeven dat het product verzonden is (“Orderbevestiging”). Het Contract tussen Ons (“Contract”) komt alleen tot stand als Wij U een Orderbevestiging sturen.

3.2.3. Het Contract heeft uitsluitend betrekking op de Producten die in de Orderbevestiging vermeld staan. Wij zijn niet verplicht om eventuele andere Producten die mogelijk onderdeel zijn geweest van uw bestelling te leveren, totdat deze via een afzonderlijke Orderbevestiging zijn bekrachtigd.

3.2.4. Wij houden U op de hoogte in geval een derde partij betrokken is bij een transactie die U met Ons bent aangegaan. Wij kunnen uw klanteninformatie met betrekking tot de transactie bekendmaken aan de derde verkoper.

3.3. Validatie van voorschriften voor contactlenzen en brillen

3.3.1. We kunnen geen aanbevelingen doen als het gaat om het overstappen op andere lenzen. We kunnen een ander model aanraden op advies van professionals. Raadpleeg bij twijfel echter altijd de opticien.

3.4. Consumentenrechten

3.4.1. U kunt een Contract te allen tijde opzeggen binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten. Indien U dit doet, wordt het bedrag dat U betaald heeft volledig teruggestort op uw rekening. Dit in overeenstemming met Onze terugbetalingsvoorwaarden, zoals uiteengezet onder punt 3.8 van de algemene voorwaarden.

3.4.2. Alle Producten worden in verzegelde containers geleverd. Uw recht om de bestelling te annuleren eindigt als de Producten na levering worden opengemaakt.

3.4.3. Om een contract te kunnen annuleren, dient U Ons schriftelijk op de hoogte te stellen via eenvoudige doch ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving of via het invullen van het herroepingsformulier onder volgende link en dit vervolgens aan Ons toe te sturen op adres: Vision Direct bv, Eduard van Beinumstraat 24, 1077 CZ, Amsterdam. U dient onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na uw mededeling van herroeping de Producten aan Ons terug te zenden. De Producten moeten in dezelfde staat verkeren als U ze ontvangen heeft, met inbegrip van eventuele verpakkingen van afzonderlijke leveringen. De Producten mogen niet geopend of gemarkeerd zijn. Terugzending is op eigen kosten en eigen risico.”

3.4.4. Voorafgaande aan de retourzending moet U telefonisch contact opnemen met de afdeling Customer Services (0800 72171) om een zogenaamd Returns Authorisation Number te verkrijgen. Vermeld dit nummer bij de terugzending van de Producten.

3.4.5. Deze bepalingen zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

3.4.6. Preventie namaak: wij bieden te allen tijde enkel producten aan die wij aankopen bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kunt u als Consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kunt u als Consument een klacht indienen via het Meldpunt.

3.5. Beschikbaarheid en levering

Uw bestelling wordt afgehandeld op de leveringsdatum die vermeld staat in de Orderbevestiging. Als er geen datum is opgegeven, wordt uw bestelling binnen 21 dagen na de datum van de Orderbevestiging geleverd, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Vision Direct behoudt zich het recht voor om -afhankelijk van onze voorraad- meerdere lenzendoosjes te vervangen voor één doosje (of andersom), zolang het aantal geleverde lenzen gelijk is aan het aantal door de klant bestelde lenzen. De klant moet bestellingen die niet zijn ontvangen binnen 30 dagen na verzending melden voor bestellingen binnen Nederland en binnen 45 dagen na verzending voor internationale bestellingen.

3.6. Risico en eigendom

3.6.1. De Producten zijn vanaf het moment van levering voor uw eigen risico.

3.6.2. Het eigendom van de Producten gaat pas naar U over na betaling van alle verschuldigde bedragen voor de bestelde Producten, inclusief de verzendkosten.

3.7. Prijs en betaling

3.7.1. De prijzen van de Producten worden aangegeven op Onze Website, behalve in gevallen van onvoorziene fouten.


3.7.2. De prijzen zijn inclusief BTW en servicediensten, maar exclusief bezorgkosten tenzij uitdrukkelijk op de Website vermeld bij bepaalde Producten of promoties. De leveringskosten worden op de Website getoond op het moment dat U de gewenste Producten bestelt.


3.7.3. Prijzen kunnen op elk moment aan verandering onderhevig zijn, maar eventuele prijsWijzigingen hebben geen gevolgen voor bestellingen waarvoor U al een Orderbevestiging hebt gekregen. Als de prijzen worden verhoogd net voorafgaande aan uw Orderbevestiging, nemen Wij contact met U op voor instructies vóór verzending van het product.


3.7.4. Onze Website bevat een groot aantal Producten. Het is mogelijk dat, ondanks Onze inspanningen voor een juiste weergave, sommige artikelen op Onze Website niet correct geprijsd zijn. Wij verifiëren de prijzen als onderdeel van Onze verzendprocedure. Als een product een lagere prijs heeft dan de op de Website vermelde prijs, zullen Wij deze lagere prijs bij de verzending in rekening brengen. In geval de werkelijke prijs hoger ligt dan op de Website staat aangegeven, nemen Wij contact met U op vóór verzending van het bestelde product.


3.7.5. Wij zijn niet verplicht om het product aan U te leveren voor een verkeerde (lagere) prijs, zelfs niet nadat Wij U een Orderbevestiging hebben gestuurd als mocht blijken dat de prijsfout zeer duidelijk is of redelijkerWijs door U herkend had moeten worden als een foute prijsweergave op de Website.


3.7.6. Betaling van alle Producten dient te geschieden met een kredietkaart (Mastercard of Visa), bankoverschrijving, Bancontact of via PayPal. Uw kredietkaart, betaalkaart of PayPal-rekening zal worden belast tussen het moment dat U uw bestelling plaatst en het moment dat de Producten worden verzonden.

3.7.7 Kortingscodes dienen te worden ingevoerd in het winkelmandje. Kortingscodes zijn niet van toepassing op bezorgkosten (tenzij anders vermeld). Kortingscodes zijn alleen geldig voor online geplaatste bestellingen op VisionDirect.be/nl. Voor sommige kortingen is een minimum bestelbedrag nodig. De termen ‘kortingscode’, ‘kortingsactie’ en ‘promotiecode’ worden door elkaar gebruikt. Deze termen verwijzen naar een voordeel dat kan worden verkregen door een code in te voeren op VisionDirect.be/nl. Kortingscodes zijn alleen geldig voor klanten in België, codes kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of verkoopacties. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt wanneer speciale promotieprijzen worden weergegeven. Kortingscodes zijn alleen geldig tot de aangegeven vervaldatum. Zodra de promotie verloopt, komen alle resterende artikelen in de winkelwagen niet meer in aanmerking voor de aanbieding. Het gebruik van een kortingscode is beperkt tot één code per klant. Kortingscodes vertegenwoordigen geen geldwaarde en kunnen niet worden verhandeld of ingewisseld voor geld.

3.8. Ons restitutiebeleid

3.8.1. Als U een Product aan Ons retourneert – bijvoorbeeld omdat U het Contract met Ons heeft geannuleerd of omdat U aangeeft dat het product kapot is – nemen we het geretourneerde product in onderzoek. U wordt binnen een redelijke termijn via een e-mail op de hoogte gebracht van uw recht op terugbetaling. Wij regelen de terugbetaling over het algemeen volgens dezelfde betaalmethode als U gebruikt heeft bij de aankoop van het product of de Producten. Wij zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van uw annulering dan wel vanaf de dag dat Wij via een bevestigingsmail hebben aangegeven dat U recht heeft op restitutie voor de levering van een defect product.

3.8.2. Door U geretourneerde Producten als gevolg van een defect product worden volledig terugbetaald, met inbegrip van een terugbetaling van de verzendkosten die U betaald heeft voor zowel het in eerste instantie ontvangen van het product als voor het retourzenden.

3.8.3. Producten die binnen de gestelde termijn van 14 dagen worden teruggezonden en aan de voorwaarden gesteld onder Hoofdstuk 3.4 van de algemene voorwaarden voldoen, worden volledig terugbetaald. Inclusief de verzendkosten die U betaald heeft voor het verzenden van het artikel aan u. U bent wel verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product.

3.9. Winkelkrediet

3.9.1. Vision Direct geeft geen winkelkrediet meer uit. Als u openstaand winkelkrediet heeft op uw account, wordt deze automatisch toegepast als korting bij uw eerstvolgende bestelling bij Vision Direct. Als Uw winkelkrediet hoger is dan de waarde van de bestelling, zal het resterende bedrag op Uw account blijven staan en kunt U het op dezelfde manier toepassen op één of meerdere toekomstige bestellingen.

3.9.2. Elk winkelkrediet dat niet vóór 1 januari 2024 is gebruikt bij een bestelling, vervalt en zal uit Uw account worden verwijderd.

3.9.3. Een winkeltegoed betekent niet dat Wij U geld verschuldigd zijn en is niet inwisselbaar voor contant geld.

5. Onze aansprakelijkheid
5.1. Beperkte aansprakelijkheid voor de geleverde Producten en diensten

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot aangekochte Producten blijft beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

5.2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

5.2.1. De op Onze Website getoonde informatie wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen van nauwkeurigheid.

5.2.2. Voor zover toegestaan door de wet, zijn zowel Wij, de andere onderdelen van Onze bedrijvengroep als de aan Ons verbonden derde partijen uitdrukkelijk uitgesloten van:

 • Alle voorwaarden, garanties en waarborgen die geïmpliceerd zijn door statuten, gewoonterecht of andere rechtsregels

 • Iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, veroorzaakt door een gebruiker van Onze Website, door verkeerd, onjuist of illegaal gebruik van de Website of als resultaat van het gebruik van de Website, inclusief de gelinkte Websites en het datamateriaal dat gepost is. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten, maar blijft niet beperkt tot verlies van inkomen of inkomsten, verlies van omzet, verlies van winsten of Contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van data, verlies van goodwill en verspilde management- en kantoortijd.

 • Elk ander verlies of schade van welke aard ook, ongeacht de oorzaak. Of als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), Contractbreuk of anderszins, zelfs als een en ander voorzienbaar is.

5.2.3. Wij zijn niet aansprakelijk als Wij door omstandigheden buiten Onze macht en controle niet aan Onze verplichtingen kunnen voldoen.

5.2.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor acties die ondernomen worden naar aanleiding van overtreding van Onze gebruiksvoorwaarden.

5.2.5. De hiervoor genoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid.

6. Plaats van verkoop, bevoegdheid en toepasselijke wetgeving
6.1. Plaats van verkoop

De plaats van verkoop voor alle transacties die op deze Website worden uitgevoerd is Nederland.

6.2. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Nederlands recht, evenals de Contracten die met Ons worden gesloten om Producten aan te kopen.

6.3. Bevoegdheid

Behoudens de mogelijkheid voor een Consument om een geschil beslecht te zien door de rechtbank van zijn woonplaats, zijn uitsluitend de rechtbanken in Nederland bevoegd om vorderingen uit te spreken die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan Onze Website, alle geschillen die hieruit voortkomen of verband mee houden en de afgesloten Contracten voor de aankoop van Producten op Onze Website. Wij behouden Ons het recht voor om een procedure tegen U te starten in uw thuisland of ander land als u naar Onze mening Onze algemene voorwaarden heeft geschonden. Als Consument kunt u online een klacht indienen bij de Europese Commissie. Ga hiervoor naar het ODR-platform.

7. Algemeen
7.1. Handelsmerk

“Vision Direct” is een Brits merk (registratie aangevraagd voor nr. 3046493).

7.2. Wijzigingen

We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door op deze pagina Wijzigingen aan te brengen. Wij verwachten van U dat U deze pagina geregeld bekijkt en controleert en daarbij notie neemt van eventuele Wijzigingen die voor U bindend zijn. Sommige van de bepalingen in Onze algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op Onze Website worden gepubliceerd.

7.3. Uw zorgen of vragen

Als U zorgen heeft over een bepaald Product dat op Onze Website verschijnt of vragen hierover heeft, wordt U verzocht contact met Ons op te nemen via het mailadres service@visiondirect.be. Wij leven via deze Website de BeCommerce gedragscode na, die U kan raadplegen via deze link.

Bedankt voor uw bezoek aan VisionDirect.be.

BETAALMOGELIJKHEDEN